Γαλλικά

Ιταλικά
4 Μαΐου, 2017
ΑΓΓΛΙΚΑ
3 Μαΐου, 2017
Το DELF και το DALF είναι διπλώματα που χορηγούνται από το γαλλικό Υπουργείο Παιδείας για να αποδείξουν τις γλωσσικές δεξιότητες μη γαλλικών υποψηφίων. Υπάρχουν έξι ανεξάρτητα διπλώματα, τα οποία αντιστοιχούν, αντίστοιχα, στα έξι επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFRL) του Συμβουλίου της Ευρώπης. Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2,